อพท. ลงนามร่วมผลักดันท่องเที่ยวยั่งยืนในอาเซียน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และนางมิ่งขวัญ เมตโมลี ประธานสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อร่วมกันผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่ความยั่งยืน ให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน   ณ  โรงแรมแชงกรีล่า กัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมการท่องเที่ยวโลก ณ ประเทศมาเลเซีย

 

 

 

          นายทวีพงษ์ กล่าวว่า จากความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนในครั้งนี้ เรามีเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี นับจากนี้ทั้งสองหน่วยงานมีแผนที่จะผลักดันการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม พร้อมทั้งยกระดับกานท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน เพื่อกระจายผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่พิเศษของ อพท. ทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้วางเป้าหมายร่วมกันขยายภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วน ให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าชิงรางวัลด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนในสาขาต่างๆ  

 

          ทั้งนี้ อพท.  เป็นองค์การมหาชนภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการให้เกิดกลไกกาาบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่า สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยอย่างมีพลวัตทั้งในนะยะสั้นและระยะยาว  ส่วนสมาคมการท่องเที่ยวอาเซียน เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งสมาชิกจะมาจากหน่วยงานสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพ สมาคมการท่องเที่ยวอาเซียนมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคที่ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม