เสวนาวิชาการ ‘ร้อยพลัง-รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน’

เสวนาวิชาการ ร้อยพลัง-รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน

 

“ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และ “กลุ่มหัวใจเดียวกัน” ในฐานะ “ภาคีสื่อภาคพลเมือง” ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อน  โครงการ ร้อยพลัง-รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน ภายใต้การสนับสนุน ของ “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ประจำปี ๒๕๖๑

 

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อนำเสนอประเด็นวิจัย เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่มีคุณค่าซ่อนเร้นอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งประมวลรวมประเด็นวิจัยดังกล่าว ไปสู่การจัดทำกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งผ่านข้อมูลความรู้ ไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีหลักวิชา ครอบคลุม และลุ่มลึก อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุข ต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ และยั่งยืนได้ต่อไป

 

ทั้งนี้ จะมีงาน “เสวนาทางวิชาการ” และแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวานในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อนึ่ง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://1th.me/7R3Q หรือแสกน QR Code ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

 

//...............

เพจ "ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม - สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ"

https://www.facebook.com/ศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม-สถาบันเอเชียศึกษา-จุฬาฯ-721652081362963

 

เพจ “หัวใจเดียวกัน”

https://www.facebook.com/samesouls1/

//...............