ชวนร่วมงานเสวนา “ภาษาไทย 4.0: มุมมองและความท้าทายของภาษาไทยในปัจจุบันสู่อนาคต”

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “ภาษาไทย 4.0: มุมมองและความท้าทายของภาษาไทยในปัจจุบันสู่อนาคต" วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.45 – 16.00 น. ณ ห้อง LA 107 ห้องริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

 

ภาคเช้า

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับสื่อที่เปลี่ยนไป: ทิศทางและแนวโน้มทางตันและทางออก” โดย คุณดำรง พุฒตาล

 

เสวนาหัวข้อเรื่อง “ภาษาไทยกับการสร้างคอนเทนต์ (เนื้อหา) ในสื่อออนไลน์: สาระ สีสัน และสร้างสรรค์” โดย คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา (ผู้อำนวยการผู้บริหารสาย Social Media & Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์)

 

 

ภาคบ่าย

เสวนาหัวข้อเรื่อง “ป่วยซึมเศร้า ภาษาไทยเราช่วยสังเกตได้:ภาษาส่งสัญญาณโรคซึมเศร้า” โดย ผศ.ดร. จันทิมา อังคพณิชกิจ และ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน

 

เสวนาโต๊ะกลม หัวข้อเรื่อง “ภาษาไทย สังคมไทย และประเทศไทย 4.0” ประเด็นการเสวนา:

ภาษาไทยกับการแปลและล่าม

การใช้ราชาศัพท์ในยุคภาษาไทย 4.0

ภาษาไทยกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน

ภาษาไทยกับการสืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอด

 

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร. อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล, อ.ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล, อ.ดร. ชนกพร พัวพัฒนกุล, คุณณิชารีย์ พัดทอง (จินนี่) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD