คมคิด ชีวิตและงาน 7 ศิลปิน 'ศิลปาธร' 2562

คมคิด ชีวิตและงาน 7 ศิลปิน 'ศิลปาธร' 2562

 

 

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลางที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยและผลงานได้เผย แพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ยกย่องศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” จำนวน 7 คน ได้แก่

 

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาสถาปัตยกรรม

 

 

นที อุตฤทธิ์ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาทัศนศิลป์

 

 

รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาศิลปะการออกแบบ

 

 

ดำเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาศิลปะการแสดง

 

 

สยมภู มุกดีพร้อม ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

 

 

วรพจน์ พันธุ์พงศ์ ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาวรรณศิลป์

 

 

อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร ประจำปี พ.ศ. 2562 สาขาดนตรี

 

CR : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย