ฟรี WiFi สถ. จับมือ กสท. ผุด ‘.@FreeGoogleStation-CAT’ ทุกจังหวัด

ฟรี WiFi สถ. จับมือ กสท. ผุด ‘.@FreeGoogleStation-CAT’ ทุกจังหวัด

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามความร่วมมือการให้บริการ Google Station – CAT WiFi ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมี ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานการตลาดและบริการ ร่วมลงนาม และมี นายจำเนียร แพทย์กิจ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งมีสาระสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดเตรียมไว้ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มคน ในทุกพื้นที่ โดยให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ตลอดจนต้องดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่างรู้เท่าทัน เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการสร้างรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ในท้ายที่สุด 

          ล่าสุด บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ก็ได้ประกาศความร่วมมือกับ Google ติดตั้ง Free Wi-Fi ความเร็วสูงหรืออินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะในพื้นที่ห่างไกล ชุมชนเมือง และในพื้นที่ชนบท โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานอินเตอร์เน็ตใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายในการให้บริการ Google Station - CAT WI-FI เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกพื้นที่ และสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่จะให้บริการ Google Station - CAT WI-FI ในรูปแบบ Free Wi-Fi สำหรับผู้ใช้บริการ และบุคลากร หรือบุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด โดยติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการ WiFi ความเร็วสูงแก่ประชาชนฟรีในพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการเชื่อมต่อ WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 30 Mbps

 

 

          นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ กรมฯ จึงยินดีที่จะเป็นผู้แนะนำ จัดหาพื้นที่ในการให้บริการ Google Station - CAT WI-FI ทั้งในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด หรือภายในพื้นที่ชุมชนเมือง เช่น สถานที่ราชการ ตลาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม หรือพื้นที่ชุมชนที่มีผู้คนอยู่สัญจรคับคั่ง ซึ่ง กรมฯ ก็ได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสำรวจเพื่อขอรับการสนับสนุนติดตั้งจุด Free Wi-Fi ในเขตพื้นที่ชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ดังกล่าวแล้วจำนวน 35,914 จุด คาดว่ามีผู้ใช้งานถึง 4,676,212 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562) 

          กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความมั่นใจว่า ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ CAT ในวันนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ให้สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  รวมถึงองค์ความรู้ เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนทุกระดับสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในด้านของเศรษฐกิจ เช่น การตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมฯ ได้ร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน เปลี่ยนครัวเรือนดั้งเดิมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตในด้านการท่องเที่ยวของประเทศได้ตามนโยบายการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง และชุมชนท้องถิ่น สิ่งเหล่านี้ ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐให้มีคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะพี่น้องประชาชนสามารถเสนอความคิดเห็นไปยังผู้บริหารโดยตรงได้ง่ายขึ้น เป็นการลดรายจ่ายด้านการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นการสอดรับกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และช่วยขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นด้วย

 

          ทางด้าน ดร.ดนันท์ กล่าวด้วยว่า บริการ Google Station – CAT WiFi นี้ เป็นบริการที่ CAT ได้ร่วมกับ Google ติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการ WiFi ความเร็วสูงแก่ประชาชนฟรีในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ซึ่งการใช้บริการนี้ สามารถเข้าสมัครใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่เปิดสัญญาณ WiFi จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ แล้วเลือก WiFi ชื่อ “.@FreeGoogleStation-CAT” จากนั้นลงทะเบียนใช้งานด้วย ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็จะสามารถใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง ต่อการล็อกอินแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ในการเข้าใช้งานครั้งต่อ ๆ ไป และที่สำคัญ ทาง CAT เอง จะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้ง ค่าไฟฟ้า ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน ค่าดูแลรักษา รับผิดชอบในการดูแลและซ่อมบำรุง และจะมีศูนย์ Call Center และทีมช่างให้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย