พช. – ศรีปทุม ปั้นบัณฑิต เสริมแกร่ง OTOP นวัตวิถี

          กรมการพัฒนาชุมชนจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่พัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี มุ่งสร้างคน สร้างรายได้ กระจายความเจริญ

 

 

          กรมการพัฒนาชุม กระทรวงมหาดไทย (พช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะในการบูรณาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เวทีกลาง งานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี 2562 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน” ซึ่งเน้นการศึกษาจากการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้โจทย์ปัญหาจริงจากชุมชน และเน้นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งได้เลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นพื้นที่นำร่องในโครงการฯ

 

          ขณะที่ นายสมหวัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ นอกจากจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีแล้ว ยังเป็นเวทีที่ให้โอกาสนักศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการค้นหาและรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน สร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสุขให้ชุมชน