วีดิทัศน์ 'ประวัติ-ผลงาน' 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2561

วีดิทัศน์ 'ประวัติ-ผลงาน' 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2561

 


วีดิทัศน์ 'ประวัติ-ผลงาน' 12 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2561

 

          'ศิลปินแห่งชาติ' นับเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญทางด้านศิลปะที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคตข้างหน้า

 

          ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา คัดเลือกบุคคล ให้ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2561 ตามที่ คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นำเสนอ จำนวน 12 ราย ดังนี้

 

          1. นายชิน ประสงค์ – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (ประติมากรรม)

          2. นายปริญญา ตันติสุข – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)

          3. นางคำปุน ศรีใส – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)

          4. นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน)

          5. นายจำลอง ฝั่งชลจิตร – สาขาวรรณศิลป์

          6. นายเสน่ห์ สังข์สุข – สาขาวรรณศิลป์

          7. นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก)

         8. นางกั้น เชาวพ้อง – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (โนรา)

         9. นางสุคนธ์ พรพิรุณ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

         10. นายประภาส ชลศรานนท์ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)

         11. นางสมสุข กัลย์จาฤก – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)

         12. นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร (ภาพยนตร์)

 

 

//...................

          หมายเหตุ : เพจ 'กรมส่งเสริมวัฒนธรรม'

          https://www.facebook.com/DCP.culture/

//...................