ชวนร่วมกิจกรรมกับ “อานันท์ นาคคง” ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรี

          สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร 2562 โดยในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม นี้ พบกับ “อานันท์ นาคคง” ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร สาขาดนตรี

          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทางอีเมล์ silpathorn@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 02-2093755

          อานันท์ นาคคง เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 จบการศึกษา ปริญญาโทด้านมานุษยวิทยาดนตรี (Ethonomusicology), สถาบันเอเชียและ อัฟริกันศึกษา School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London

          อานันท์ นาคคง เป็นนักมานุษยวิทยาดนตรี ครูดนตรี และ ศิลปินเพลงละครเวที สนใจศึกษาวัฒนธรรมดนตรีรอบด้านโดยเฉพาะดนตรีชาติพันธุ์ (Ethnic Music) ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างจริงจังทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีผลงานดนตรีแนวข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมิติทั้งแนวอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ต่อเนื่องยาวนานมากกว่าสามทศวรรษ ทำงานดนตรีรับใช้สังคมหลากหลายรูปแบบทั้งดนตรีไทยประเพณี ดนตรีทดลอง งานบันทึกเสียงสตูดิโอ งานเพลงประกอบภาพยนตร์ งานเพลงประกอบละครเวที งานศิลปะออกแบบจัดวางเสียง งานเขียน งานพูดงานกิจกรรมดนตรีที่ท้าทายวิธีคิด จุดประกายให้ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายชาติพันธุ์ได้สัมผัสสิ่งที่ลึกซึ้งแตกต่างไปจากนิยามความหมายดนตรีโดยทั่วไป

          อานันท์เป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีไทยร่วมสมัย “กอไผ่” ตั้งแต่ พ.ศ. 2526 ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่มีพื้นฐานจากดนตรีไทยเดิมแต่ใฝ่เรียนใฝ่รู้และพัฒนางานดนตรีมาอย่างหลากหลายจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบของคนดนตรีรุ่นใหม่ๆในประเทศไทย เคยเป็นสมาชิกวงดนตรี “ฟองน้ำ”, I-Picnic, สีหยด, Asia Traditional Orchestra ฯลฯ เมื่อปี 2558 ได้ก่อตั้งวงดุริยางค์เยาวชนซีอาเซียนคอนโซแนนท์ (C ASEAN Consonant ) เป็นวงดนตรีพิเศษที่ได้รวบรวมครูเพลงและนักดนตรีเยาวชนจาก 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาทดลองสร้างสรรค์งานใหม่ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาดนตรีแนวประเพณีของอาเซียนไปสู่อนาคตร่วมกัน โดยอานันท์ ทำหน้าที่เป็น Music Director บริหารวงดนตรี ควบคุมคุณภาพของงานดนตรีในทุกส่วน

          ผลงานอานันท์ เป็นที่รู้จักและยอมรับในนานาประเทศ โดยเฉพาะย่านอาเซียนและญี่ปุ่น การเสพผลงานของอานันท์ไม่ได้จำกัดกรอบว่าจะต้องเป็นการชมการแสดง การฟังหรือการอ่านเท่านั้น หากแต่เปิดพื้นที่ทางความคิดให้ผู้คนมีคำถาม ข้อโต้แย้ง บทสนทนากับตัวงาน แนวทางการผลิตงานดนตรี ข้ามกรอบคิดเรื่องรัฐชาติ ข้ามอำนาจครอบงำทางการเมือง ศาสนา ความเชื่อ และเทคโนโลยี ผลงานที่สำคัญกว่าการสร้างสรรค์บทเพลง หรือ วงดนตรีสร้างสรรค์ คือการเป็นครู สร้างคนรุ่นใหม่ในโลกที่แตกต่างและไม่เคยหยุดนิ่ง ให้มีประสบการณ์ร่วมในการทำงานดนตรี และละครสร้างสรรค์ ทุ่มเททำงานหนักเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ เปิดทางให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาทักษะความคิดและต่อยอดการทำงานต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          ผลงานโดดเด่นที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิ วงกอไผ่ วงดุริยางค์เยาวชนซีอาเซียนคอนโซแนนท์ (C ASEAN Consonant) บทเพลงสำหรับละครเวทีจำนวนมาก ร่วมกับภัทราวดีเธียเตอร์ EmptySpace มะขามป้อม และพระจันทร์เสี้ยว

 

อ่านบทความพิเศษ “บทบันทึก บนเส้นทางดนตรีของซีอาเซียนคอนโซแนนท์”