กรมศิลป์ฯ เชิญชม 'โขน-การแสดงเฉลิมพระเกียรติ' ฟรี

 

 

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

          รายการแสดง

          ๑. การแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด อินทระเทวาอาศิรพาท

          ๒. การบรรเลง-ขับร้องดนตรีสากล

          ๓. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา"

          นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

          กำกับการแสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสอาด

          อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

         

          เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ชมฟรี

          รับบัตรชมการแสดง ๑ ท่าน ต่อ ๑ บัตร ได้ที่ www.ntt.finearts.go.th และรับบัตรชมการแสดงทางเคาน์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) 

         ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

         เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

         วันแสดง รับบัตรทางเคาน์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง หรือจนกว่าบัตรจะหมด

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ หรือ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ ในวันและเวลาราชการ

 

//..............................

         หมายเหตุ : เพจ Performing Arts ,Fine Arts Department Thailand

         https://www.facebook.com/Performing-Arts-Fine-Arts-Department-Thailand-1049570138492313/

//..............................