สัมมนาวิชาการ 57 ปี 'ศิลปศาสตร์' มธ. และ 72 ปี 'ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ'

สัมมนาวิชาการ 57 ปี 'ศิลปศาสตร์' มธ. และ 72 ปี 'ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ'

 

          คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 57 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 72 ปี "ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ" ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ ศศ 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

          กำหนดการ

          08.30-9.00 น. ลงทะเบียน

          09.00-9.15 น. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

          09.15-10.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์สอนอะไร: ข้อคิดจากประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาและไทย” โดย ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

          10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

          10.15-12.15 น. เสวนาหัวข้อ “ศิลปศาสตร์กับสาธารณะ” (Liberal Arts and the public)

          (1) รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          (2) อ.ดร.ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          (3) อ.ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

          ดำเนินรายการโดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

          13.30-16.00 น. เสวนา “อ่าน ‘ธเนศ’ : อ่านโลก-มนุษย์-สยาม” เมื่อ 4 นักวิชาการ อ่านหนังสือ 4 เล่ม 4 เรื่อง ของ "ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ"

          (1) ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านหนังสือ "แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน"

          (2) ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อ่านหนังสือ "ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้ไทย"

          (3) อ.ดร.อาวุธ ธีระเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ่านหนังสือแปล "ลิงคอล์น: ความรู้ฉบับพกพา" (และบทความ “200 ปี เอบราแฮม ลิงคอล์น: ‘บ้านที่แตกแยกกันเอง ไม่อาจตั้งอยู่ได้’”) 

          (4) อ.ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ่านหนังสือ "กบฏวรรณกรรม"

          ดำเนินรายการโดย ผศ. ศุภวิทย์ ถาวรบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแจกหนังสือที่ระลึก "สาส์นจากคณบดี" เมื่อครั้ง "ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ" ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550-2552 (หนังสือมีจำนวนจำกัด 100 เล่ม)

 

//...................