ติดตามผล OTOP Village

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร นำทีมคณะติดตามและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่ ติดตามการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างบริษัทประชารัฐฯ กับหมู่บ้าน OTOP Village หมู่ที่ 3 ตำบลสลุย  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ณ ที่ทำการหมู่บ้าน OTOP Village  ติดตามการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP Village กับตลาดริมน้ำวัดเนินทอง และติดตามการแปรรูปกล้วยเล็บมือนางกับช่องทางการตลาดของกลุ่มฯ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน สนับสนุนชุมชนเป้าหมาย ให้ดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ