ให้สัมภาษณ์

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ประเด็น การดำเนินงานโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - พช.) กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำวิดีทัศน์เผยแพร่การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – พช. โดยมีสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประสานและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ ณ ห้องจัดแสดงสินค้า OTOP ชั้น 1 กรมการพัฒนาชุมชน